مدیریت کیفیت (QMS)

گروه محصول مدیریت کیفیت، با اجرای جامع فرایندهای کنترل کیفیت محصولات، مواد اولیه، موجودی و کنترل کیفیت حین فرایند و همچنین با ارائه متدولوژی متناسب به منظور اجرای الزامات استانداردهای سری ISO9000 در سازمان، ضمن تحلیل نتایج و بررسی بازخوردها، موجب تضمین کیفیت و برآورده شدن رضایت مشتریان سازمان می‌شود.

 ارزش افزوده اصلی، این گروه محصول در ارتباط با محصولات خرید، فروش و کنترل موجودی به خوبی مشهود می‌شود.

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت به عنوان یکی از دو شاخه اصلی گروه محصول مدیریت کیفیت، فعالیت‌های مربوط به ثبت اطلاعات و فرایندهای مرتبط با بررسی کیفیت محصولات، اقلام ورودی، مصرفی و … را انجام می‌دهد.

چرا باید از سیستم کنترل کیفیت در شرکت‌ها و سازمان‌ها استفاده کرد؟

 • افزایش رضایت مصرف‌کنندگان
 • کاهش هزینه تولید
 • کاهش هزینه‌های ناشی از ضایعات
 • کاهش ضایعات
 • بهبود روش انجام کار

محصول کنترل کیفیت فنارپی یا QCS این فرایندهای کسب‌و‌کاری را دارد:

پیکربندی سیستم کنترل کیفیت
در این فرایند امکان تعریف اطلاعات کیفی قلم – تامین کننده، روش ارزیابی نمونه، روش نمونه گیری، سایت کنترل کیفیت، طرح بازرسی کنترل کیفیت، طرح نمونه‌گیری، قلم کنترل کیفیت، مرکز کاری کنترل کیفیت و مشخصه بازرسی، دیده شده است.

فرایند کنترل کیفیت اقلام ورودی
در این فرایند ویژگی‌هایی مانند ثبت نظرات کنترل کیفیت، بررسی درخواست‌های کنترل کیفیت، بررسی نتایج و آزمایش، تخصیص نمونه‌بردار، تعیین آزمون کنترل کیفیت، تعیین وضعیت نهایی، توزیع آزمایش و ثبت اطلاعات نمونه در نظر گرفته شده است.

فرایند کنترل کیفیت محصول
در این فرایند امکان ثبت نظرات کنترل کیفیت، ابطال درخواست کنترل کیفیت، بررسی درخواست کنترل کیفیت، بررسی نتایج و آزمایش، تخصیص نمونه‌بردار، تعیین آزمون کنترل کیفیت، تعیین وضعیت نهایی و توزیع آزمایش مد نظر بوده است.

کنترل کیفیت حین فرایند
فرایند کنترل کیفیت حین فرایند، برای بررسی اقلامی به کار می‌رود که به بررسی کیفی در فرایند تولید نیاز دارند. این فرایند با دستور کارهای تولید آغاز می‌شود که به کنترل کیفیت نیاز دارند. پس از ثبت دستور کار تولید، درخواست کنترل کیفیت را مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه بررسی کرده و لزوم یا عددم لزوم نیاز به کنترل کیفیت قلم ورودی را تعیین می‌کند. در این فرایند امکان مشخص‌کردن نمونه، انواع آزمایش‌ها، فرایند تایید یا رد و گزارش‌های مربوطه قابل استخراج است.

فرایند کنترل کیفیت موجودی
این فرایند به منظور بررسی محصول یا انبار به کار خواهد رفت و امکان تخصیص نمونه به آزمایشگاه‌های مربوطه و بررسی نتایج را دارد.

کنترل کیفیت غیرروتین
علاوه بر 3 حالت کلی در کنترل کیفیت، امکان کنترل کیفیت غیر روتین نیز در سیستم قرار دارد تا سازمان‌ها در مواقع لازم از آن استفاده کنند.

تضمین کیفیت

محصول تضمین کیفیت در فنارپی برای بررسی نحوه انجام فرایندها و میزان تطابق آن‌ها با اهداف و استاندارد‌های سازمان ارائه شده است.

این محصول با توجه به یکپارچگی با سایر محصولات فنارپی، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به‌صورت سیستماتیک نسبت به بررسی استانداردبودن فرایند‌ها در سازمان اقدام کنند.

از مهم‌ترین مزایای سیستم تضمین کیفیت می‌توان به این موارد اشاره کرد:

 • بهبود فرایند‌های کنترلی
 • ممیزی‌های نظارتی یکپارچه
 • بررسی شاخص‌های بهبود فرهنگ و همکاری
 • آموزش بهتر کارکنان و مدیریت
 • افزایش مشارکت کارکنان

محصول تضمین کیفیت فنارپی فرایند‌های کسب‌وکاری زیر را دارد:

 •  پیکربندی تضمین کیفیت
 • چشم‌اندار و اهداف کیفی
 • پایش فرایند
 • ممیزی
 • حل مسئله

برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در فناپ زیرساخت تماس بگیرید.